Fri från övertygelser som hämmar utvecklingen

En intressant och ganska lättförståelig beskrivning av hur våra interna modeller skapas kan hämtas från Lev Vygotskijs teori om sociokulturellt perspektiv på lärande (början på 1900-talet).

Interna modeller, eller övertygelser om allt som gäller oss och våra liv utformas i relation till den sociala miljön som vi är en del av. I första hand är det de vuxna som står oss närmast i början av livet som mest påverkar oss, sedan blir kretsarna större och vi plockar med oss information från olika sammanhang. Centralt i Vygotskijs presentation är att vi är beroende av den yttre omgivningen som ger oss de ramar som vi ska rätta oss efter och därmed en klar vision som säger hur vi ska uppfatta olika saker. Det engelska ordet perception är väldigt passande i detta sammanhang.  Det vill förklara att vi sätter på oss glasögon för att se omgivningen på ett visst sätt, vi observerar en viss färg och fokuserar på olika objekt beroende på hur glasögonen är. Det vi ser och lägger märke till är endast ett sätt att konstruera omvärlden.

Vart leder denna process? Hjälper den oss att glasklart se vilka vi är som individer och vad vi vill med våra liv?

Svar: både ja och nej.

Vi har lärt oss både utvecklande (”bra”) övertygelser som hjälper oss vidare och vi har även tagit in mindre bra, begränsande övertygelser. De får gärna vara kvar om vi så vill, men oftast vill man förr eller senare ersätta destruktiva beteendemönster med mer utvecklande mönster. Det är de övertygelser och sociala modeller som har blivit destruktiva inre modeller som ej främjar vårt lärande och snarare hämmar utvecklingen som vi eventuellt vill bli av med. Det kan vara tankesätt, minnen, omedvetna sätt att bete sig eller handla som vi lärt in under vår uppväxt. Det innebär att vi bär med oss observationer och övertygelser om omvärlden som kanske inte alls är våra egna, utan någon annans.

Det sociokulturella perspektivet på lärandet innehåller en skuggsida som behöver blottas. Det arbetet ska varje individ göra för sig eftersom det bara är vi själva som vet vilka inlärda tanke- eller beteendemönster vi behöver montera ner.

Jag kan varmt rekommendera att jobba med en coach, samtalsterapeut eller annan stödperson som hjälper dig att kartlägga dina övertygelser. Du kommer att kunna se dina inre hinder och möjligheter på ett konkret sätt och börja lätta ditt personliga bagage redan idag. Bli fri och 100% dig själv <3

Allt gott!